Pampeliškový koncert - hrajeme pro seniory
(číslo transparentního účtu Pampeliška: 6120403389/0800)
Zobrazit video...

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

Pampeliška poskytuje terénní sociální služby v přirozeném sociálním prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jde o:

 • pečovatelské služby
 • sociálně právní poradenství
 • nabídka volnočasových aktivit pro seniory

Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb tyto úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pečovatelská služba pampeliška - LETÁK

Cíle

Dlouhodobé cíle v horizontu 5 let:

 • Svou prací chceme přispět k co nejdelší samostatnosti klientů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostření
 • Umožnit klientům v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby
 • Umožnit klientům žít běžným způsobem
 • Zachovat a rozvíjet důstojný život

Střednědobé cíle v horizontu 3 let:

 • Zabezpečit klientům pocit jistoty a bezpečí, což zajistíme stálým personálním zajištěním

Krátkodobé cíle do 1 roku:

 • Posilovat dobrou pohodu a zdraví klientů zapojením do adekvátních aktivit umožňujících déle dbát o fyzickou a psychickou kondici (účastnění se na aktivitách, výletech a jiných akcích pořádaných nejen organizací)
 • Pomáhat klientům osvědčit si dovednosti nutné k vlastnímu bezpečí (telefonování apod.)

Zásady

Zásady vyjadřují a zachycují hodnoty, kterými se všichni pracovníci organizace řídí a to jak při práci s klienty, tak při poskytování pečovatelských služeb. Jsou to hodnoty společné pro celý pracovní tým, které souvisejí především s dodržováním práv klientů, respektováním jejich volby, individuálním přístupem apod.

 • poskytovatel a pracovníci usilují o vytvoření takových podmínek, aby klienti mohli naplňovat svá práva, cíle a přání – snaha o individuální plánování
 • poskytovatel vytváří podmínky, ve kterých se klienti cítí důstojně a rozhodují se na základě vlastních pocitů
 • klienti se nemusí přizpůsobovat službám poskytovatele, nýbrž poskytovatel přizpůsobuje své služby potřebám jejích klientů
 • každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o řešení či předcházení nepříznivých situací
 • poskytované pečovatelské služby zachovávají lidskou důstojnost osob a snaží se o zachování co nejdelší soběstačnosti, působí na klienty aktivně a podporují jejich samostatnost
 • poskytovatel postupuje v zájmu klientů kvalitními způsoby

Pečovatelské služby jsou poskytovány na základě písemné dohody mezi Pampeliškou a klientem. Sociální pracovník provede sociální šetření v přirozeném prostředí (bydliště) klienta a spolu se dohodnou na poskytovaných službách, frekvenci služeb, způsobu platby a na konkrétních požadovaných cílech a přáních.

Cílová skupina

Pečovatelské služby organizace Pampeliška jsou poskytovány především:

 • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
 • osobám, které jsou z jakéhokoli důvodu závislé na pomoci jiné fyzické osoby
 • seniorům a dalším osobám, které pobírají z důvodu zhoršeného zdravotního stavu invalidní důchod či příspěvek na péči
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dětmi - jedná se o rodiny ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

Věková struktura okruhu osob je bez omezení věku.

Do cílové skupiny nepatří:

 • osoby s projevy agrese
 • osoby, které odmítají dodržovat pravidla poskytovatele, Pampeliška,o.p.s.

Pečovatelská služba je poskytována odborným personálem, ve vymezeném čase a v přirozeném prostředí klienta.

 

Sídlo společnosti

Zahradní 182, 403 23 Velké Březno

info@pampeliska-ss.cz

www.pampeliska-ss.cz

ID Datové schránky: r3nvves

ředitelka Y. Brichová

Pobytové služby

Domov pro seniory

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba Velké Březno

Terénní pečovatelská služba Teplice

Terénní pečovatelská služba Dubí

Terénní pečovatelská služba Stráž pod Ralskem

Pampeliska, o.p.s (C) 2017 | Design by Martin Fedorjak | Created by J.M.Post