Pampeliškový koncert - hrajeme pro seniory
(číslo transparentního účtu Pampeliška: 6120403389/0800)
Zobrazit video...

DOMOV PRO SENIORY

Poslání

Posláním společnosti Pampeliška o.p.s. je poskytovat svým klientům - převážně seniorům komplex sociálních služeb, prostřednictvím kvalifikovaného personálu, formou podpory a péče směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti ve svém přirozeném prostředí.

Principy

Při poskytování služeb v DpS PAMPELIŠKA vycházet z materiálů

 • Listiny základních práv a svobod
 • Etického kodexu práv pacientů
 • Deklarace lidských práv duševně nemocných
 • Etického kodexu zaměstnanců DsP
 • Práva seniorů

Principy organizace vyjadřují hodnoty společné celému pracovnímu týmu při práci s klienty. Principy jsou součástí "kultury poskytovatele"

 • ve středu zájmu je vždy klient, jeho potřeby a zájmy
 • základem plánování služby je individuální představa, přání a tužba klienta
 • základem působení na klienta je individuální přístup a respektování jeho práv 
 • snahou všech zaměstnanců je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti klienta
 • základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • základem poskytované služby a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami klientů
 • základem prováděné služby a podpory je sdílení hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová práce
 • zachování co největší míry samostatnosti klienta
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj ke klientovi
 • respektování práv klienta
 • zachování lidské důstojnosti

Cíle

Cílem služeb je poskytovat a zajišťovat péči, která je zaměřena na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta a odpovídá jeho přáním a potřebám, které jsou definovány v individuálních plánech péče o klienta. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Dalšími dílčími cíli jsou

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • podpora v odpovědnosti za své chování, samostatné rozhodování
 • poskytování služby na základě individuálních potřeb a přání vyjádřených jak klientem, případně jeho blízkých, tak i ze strany zaměstnanců, případně dalších osob jsoucích v kontaktu s klientem
 • na základě pravidelně aktualizovaných individuálních plánů poskytování služeb poskytovat službu kvalitně a efektivně
 • služby poskytovat kvalifikovaným personálem na profesionální úrovni

Cílová skupina

 1. Cílovou skupinou Domova pro seniory PAMPELIŠKA jsou senioři a zdravotně postižení občané, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§ 49, zák.č.108/2006)
 2. Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem PAMPELIŠKA jsou klienti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení Alzheimerovou nemocí a jinými druhy demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§ 50, zák.č. 108/2006)

Do cílových skupin nepatří občané s projevy agresivity, s dekompenzovaným psychickým onemocněním, psychotici, občané, kteří potřebují stálou zdravotní péči, alkoholici a občané závislí na psychotropních látkách.

Předmět služby

Předmětem služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu případně domácnost.

Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah jednotlivých poskytovaných sociálních služeb je v souladu s vyhl.č.505/2006 Sb. v platném znění.

Dokumenty ke stažení

 1. Práva obyvatel DD ( pdf, 83 kB) 
 2. Práva pacientů ( pdf, 61 kB) 
 3. Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou ( pdf, 80 kB) 

(Poznámka: Nemůžete-li dokumenty otevřít, nainstalujte si zdarma program Adobe Reader.)

 

Sídlo společnosti

Zahradní 182, 403 23 Velké Březno

info@pampeliska-ss.cz

www.pampeliska-ss.cz

ID Datové schránky: r3nvves

ředitelka Y. Brichová

Pobytové služby

Domov pro seniory

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba Velké Březno

Terénní pečovatelská služba Teplice

Terénní pečovatelská služba Dubí

Terénní pečovatelská služba Stráž pod Ralskem

Pampeliska, o.p.s (C) 2017 | Design by Martin Fedorjak | Created by J.M.Post